Integritetspolicy för BDF
Personuppgiftsansvarig
  
Personuppgiftsansvarig för BDF är styrelsen.
   Kontaktuppgifter till styrelsen (namn, telefonnummer och e-postadresser) finns på fiken Föreningen ovan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.
   BDF samlar in medlemmars namn, postadress och e-postadress.
   BDF samlar in upgifter om namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt vid behov uppgifter som deltagande hästar för personer 
   anmälda till evenemang och tävlingar.
   BDF samlar också in bilder, filmer, text och övrigt material som medlemmar eller andra personer skickar till föreningen för publicering på  
   webbplats eller i BDF-nytt eller publicerar på föreningens sociala medier.

Ändamål, rättslig grund och legitimt intresse
   BDF samlar in medlemmars namn, postadress och e-postadress för utskick av BDF-nytt och för information och komunikation mellan 
   styrelsen och medlemmarna. Uppgiftera lämnas inte till någon part utanför BDF. Det är frivilligt att lämna dessa personuppgifter, men om 
   du inte gör det är det inte säkert att du kommer att få BDF-nytt och alla utskick från styrelsen.
   BDF samlar in uppgifter om namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt vid behov uppgifter som deltagande hästar för personer 
   anmälda till evenemang och tävlingar. Dessa uppgifter används för publicering av startlistor och liknande på webbplats och sociala medier 
   inför respektive aktivitet.
   När du delger BDF personuppgifter godtar du samtidigt att de används på ovan angivet sätt.
   Bilder, filmer och texter från aktiviteter och evenemang kan komma att publiceras i BDF-nytt, på föereningens webbplats eller sociala 
   medier, i syfte att sprida information om och locka intresserade till föreningens veksamhet.
   När du delger BDF bilder, filmer text eller annat material för publicering på föreningens webbplats eller i BDF-nytt godtar du samtidigt 
   att de används på detta sätt. När du publicerar bilder, filmer, text eller annat material på föreningens sociala medier godtar du samtidigt 
   att de används på dessa sociala medier.

Vem ska ta del av personuppgifterna
   BDF:s styrelse har tillgång till personuppgifterna. Som personuppgiftsbiträde kan medlem i föreningen komma att verka, exempelvis 
   för att organisera aktiviteter eller utskick. Personuppgifter överförs inte till tredje part för marknadsföring eller liknande. Personuppgifter
   i form av bilder, filmer, text eller annat material för publiciering på föreningens webbplats eller i BDF-nytt blir tillgängliga för alla som
   har tillgång till dessa medier.

Överförande av personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES)
   BDF överför inte personuppgifter till tredje land.


Rättigheter

Rätt till tillgång
   Du har rätt att få reda på vilka uppgifter föreningen har om dig. Svar i form av så kallat registerutdrag ges normalt inom 2-4 veckor efter
   hänvändelse till styrelsen.

Rätt till rättelse
   Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade. Rättelse sker normalt inom 2-4 veckor efter hänvändelse till styrelsen.
   Om du inte rättar dina personuppgifter, exempelvis vid adressändring, är det inte säkert att du kommer att få BDF-nytt och annan
   information från styrelsen.

Rätt till radering
   Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga, exempelvis för att du inte längre är medlem i föreningen.
   Observera att bilder och information som du delgivit BDF och som publicerats på webbplats eller sociala medier inte nödvändigtvis kan
   raderas från alla instanser.

Hur länge lagras personuppgifterna
   Normalt raderas medlemmars personuppgifter senast 1 år efter att medlemsskapet upphört, antingen genom uppsägning eller
   genom underlåtenhet att betala medlemsavgiften.

Rätt att anföra klagomål
   Du har rätt att anföra klagomål rörande BDF:s hantering av personuppgifter, till Datainspektion eller annan kompetent myndighet.